• Kayıt Ol
 • Oturum Aç

Pratik Anayasa Notları

Kpss Teknik    9

  #1
  (MÜTHİŞ PRATİK ANAYASA NOTLAR HİÇBİR SAYFADA YOK LÜTFENNNNN PAYLAŞALIMMMM)

  1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?
  1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
  2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?
  1924 Anayasası
  3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?
  1787 ABD anayasası
  4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?
  1808 Sened-i Ittifak
  5. Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?
  1982 Anayasası
  6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?
  Normlar Hiyerarşisi
  7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aiddir?
  Türkiye Büyük Millet Meclisi
  8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?
  5 yıl
  9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?
  15 gün
  10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?
  Bütçe Kanunu
  11. Kanunlar nerede yayınlanır?
  Resmi Gazete
  12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?
  Bakanlar kurulu ve milletvekilleri
  13. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?
  Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.
  14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir?
  Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler
  15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aiddir?
  Bakanlar Kurulu
  16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?
  Yönetmelik
  17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır?
  Abdülmecid Sultan
  18. Osmanlı’da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır?
  1839 Tanzimat Fermanı
  19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?
  Nizamiye Mahkemeleri
  20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır?
  1856 Islahat Fermanı
  21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?
  1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
  22. Devletin dini İslam’dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?
  1928
  23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?
  1937
  24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?
  1946)
  25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?
  Milli Birlik Komitesi
  26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?
  1971 – 1973 ara rejimi
  27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir?
  1924 Anayasası
  28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?
  Anayasa Mahkemesi
  29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?
  1961 Anayasası
  31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?
  Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller
  32. 1982 Anayasasına göre anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?
  Meclis üye tamsayısının 1/3′ü
  33. 1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?
  TBMM üye tamsayısının 2/3′ünün kabul etmesi
  34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?
  Yasama sorumsuzluğu
  35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM’nin çalıştığı bir döneme ne ad verilir?
  Ekim ayı – Yasama yılı
  36. TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir?
  TBMM üye tamsayısının (550) 1/3′üdür.
  37. TBMM’nin karar yetersayısı nedir?
  TBMM üye tamsayısının ¼’ünün 1 fazlasıdır.
  38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?
  Diğer bir bakana
  39. TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?
  TBMM içtüzüğü
  40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?
  Anayasa Mahkemesi
  41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aiddir?
  TBMM
  42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aiddir?
  Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı
  43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?
  Meclis Başkanı
  44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?
  1. Soru 2. Meclis araştırması 3. Meclis soruşturması 4. Genel görüşme 5. Gensoru
  45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?
  1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları 4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensubları
  46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?
  Yüksek Seçim Kurulu
  47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?
  Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.
  48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaşkanını kim seçer?
  TBMM
  49. TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur?
  TBMM seçimleri yeniler
  50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.
  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
  51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur?
  - Meclis Başkanı – Başkanvekilleri – Katib üyeler – İdare amirleri
  52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?
  - Türkiye vatandaşı olmak – 40 yaşını doldurmuş olmak – Yüksek öğrenim yapmış olmak – Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak – Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak
  53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir?
  - Türkiye vatandaşı olmak – 25 yaşını doldurmuş olmak – İlköğretim mezunu olmak – Mahcur olmamak – Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak – Kamu hizmetinden yasaklı olmamak – Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak – Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak – Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak
  54. 1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aiddir?
  Cumhurbaşkanı
  55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi’ne sevk edilmesi durumunda ne olur?
  Bakanlığı düşer.
  56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?
  Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.
  57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabiceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?
  Karşı imza ilkesi
  58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM’den güvenoyu alamazsa ne olur?
  Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.
  59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?
  1) Bakanlar Kurulu’nun kuruluşta güvenoyu alamaması
  2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu’nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi
  3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu’nun vazife sırasında güvenoyu alamaması
  4) Başbakanın istifa etmesi
  5) Yeni seçilen TBMM’de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
  60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?
  20 milletvekilinin imzası gerekir.
  61. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?
  Yargıtay Genel Kurulu
  62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir?
  - Kesin hüküm sayılır. – Temyize gidilemez. – İbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. – İbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.
  - Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.
  - İbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi’nce ibtaliyle tekrar yürürlüğe giremez.
  - Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.
  63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi’nde ibtal davası açılabilir?
  - Kanun
  - Kanun Hükmünde Kararname
  - TBMM içtüzüğü
  64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?
  Yüksek Askeri Şura kararları
  Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler.
  Sıkıyönetim komutanının kararları
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
  Memura verilen uyarma ve kınama cezaları
  65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir?
  Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gereki
  66.Para basılmasına kim karar verir?
  TBMM
  67. Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?
  Hükümet kendiliğinden düşer.
  68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi gerekir?
  Adalet Bakanı
  İçişleri Bakanı
  Ulaştırma Bakanı
  69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur?
  TBMM’ye karşı
  70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır?
  Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.
  71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
  Başbakan
  72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?
  Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna
  73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?
  Anayasa Mahkemesi
  Danıştay
  Yargıtay
  Askeri Yargıtay
  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
  74. 1982 TC Anayasasına göre, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir?
  Mali kaynakların yeterliliği
  75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?
  Temsilde adalet
  İdarede istikrar
  76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?
  18 yaş
  77. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir?
  Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.
  78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?
  Danıştay
  79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?
  Uyuşmazlık Mahkemesi
  80. Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?
  Adalet Bakanı
  81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?
  İnkılab kanunları
  82. 1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir?
  1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu
  2. 671 sayılı Şapka İktisası Kanunu
  3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun
  4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.
  5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun
  6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
  7. 2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun
  8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun
  83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?
  Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.
  84. 1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir?
  176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.
  85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir?
  Anayasaya dahil değildir.
  86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir?
  Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.
  87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?
  Soru
  88.İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir?
  367
  89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir?
  YÖK
  90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl öngörülmüştür?
  Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.
  91. Anyasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar öngörülmüştür?
  - Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi – Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.
  - Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması – Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması
  92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile önüne gelen işi beş ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?
  1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.
  93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır?
  60 gün
  94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için kaç gün öngörülmüştür?
  10 gün
  95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?
  Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.
  96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu edilebilir?
  60 gün
  97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?
  7 (3/5 çoğunluk)
  98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbölümü nasıl düzenlenir?
  Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.
  99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir?
  Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.
  100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?
  Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.
  TELİF: Dokümanlarımızı dosya paylaşım sitelerinden almaktayız. Herhangi bir telif hakkı bulunulması durumunda sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telif Hakkı bulunulması durumunda bizimle iletişime geçildiği taktirde içerik 3 iş günü içerisinde sitemizden kalıcı olarak silinir.

  Cevapla
  #2
  süper emeğine sağlık ;)
  Ara
  Cevapla
  #3
  rica
  TELİF: Dokümanlarımızı dosya paylaşım sitelerinden almaktayız. Herhangi bir telif hakkı bulunulması durumunda sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telif Hakkı bulunulması durumunda bizimle iletişime geçildiği taktirde içerik 3 iş günü içerisinde sitemizden kalıcı olarak silinir.

  Cevapla
  #4
  teşekkür ederiz
  Ara
  Cevapla
  #5
  (30.12.2013, Saat: 11:12)VARLIKYÜREKLİ Adlı Kullanıcıdan Alıntı: teşekkür ederiz

  Rica Ederim.
  TELİF: Dokümanlarımızı dosya paylaşım sitelerinden almaktayız. Herhangi bir telif hakkı bulunulması durumunda sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telif Hakkı bulunulması durumunda bizimle iletişime geçildiği taktirde içerik 3 iş günü içerisinde sitemizden kalıcı olarak silinir.

  Cevapla
  #6
  SLM,ELLERİNİZE SAĞLIK.HAKKINIZI HELAL EDİN.İYİ AKŞAMLAR
  Ara
  Cevapla
  #7
  (06.01.2014, Saat: 01:28)hamimmizan Adlı Kullanıcıdan Alıntı: SLM,ELLERİNİZE SAĞLIK.HAKKINIZI HELAL EDİN.İYİ AKŞAMLAR

  Helal Olsun Rica EDerim...
  TELİF: Dokümanlarımızı dosya paylaşım sitelerinden almaktayız. Herhangi bir telif hakkı bulunulması durumunda sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telif Hakkı bulunulması durumunda bizimle iletişime geçildiği taktirde içerik 3 iş günü içerisinde sitemizden kalıcı olarak silinir.

  Cevapla
  #8
  eyw guzelmıs
  Ara
  Cevapla
  #9
  tesekkurler
  Ara
  Cevapla
  #10
  (09.01.2014, Saat: 01:05)emreaydin58 Adlı Kullanıcıdan Alıntı: eyw guzelmıs

  (24.01.2014, Saat: 21:56)yagmurnur Adlı Kullanıcıdan Alıntı: tesekkurler

  Rica Ederim.
  TELİF: Dokümanlarımızı dosya paylaşım sitelerinden almaktayız. Herhangi bir telif hakkı bulunulması durumunda sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Telif Hakkı bulunulması durumunda bizimle iletişime geçildiği taktirde içerik 3 iş günü içerisinde sitemizden kalıcı olarak silinir.

  Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Vatandaşlık Anayasa Burcu Sucu Defter Notu 2019 Kpss Teknik 0 730 21.04.2019, Saat: 23:23
Son Yorum: Kpss Teknik
  Anayasa Yargı Ders Notu Kpss Teknik 0 1,941 28.01.2014, Saat: 01:25
Son Yorum: Kpss Teknik
  Anayasa Yasama Ders Notu Kpss Teknik 0 1,781 28.01.2014, Saat: 01:21
Son Yorum: Kpss Teknik
  Anayasa Yürütme Ders Notu Kpss Teknik 0 1,934 28.01.2014, Saat: 01:15
Son Yorum: Kpss Teknik
  Kpss Anayasa Pratik Notlar 01 Kpss Teknik 0 2,879 21.01.2014, Saat: 18:03
Son Yorum: Kpss Teknik
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Hızlı Menü: