Forum Gündemi:

Konu Başlığı : Soru Bankası (Açıklamalı)-01

*
Bu konu; tarihinde açılmış olup, 0 defa yorumlanmıştır.
Konu Sahibi : Ali Hoca
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çevrimdışı
Moderatör
***
13
mesajlar
12
konular
0
REP PUANI
Moderatör

19.10.2014
(Kayıt Tarihi)
Belirtilmemis
(Cinsiyet)
Galatasaray
(Tuttuğu Takım)
(yaşı)
Uzm. Eğt.-Yazar
(Mesleği)
#1
19.10.2014, Saat: 18:14 (Son Düzenleme: 14.04.2019, Saat: 17:37, Düzenleyen: Kpss Teknik.)

Ders

VATANDAŞLIK

Aciklama

Soru Bankası (Açıklamalı)-01

:not_aliniz:


1. Tarafların, sözleşme şartları değişmesine rağmen sözleşmeyi yaparken ki şartlara bağlı kalarak yükümlülüklerini aynen yerine getirmeleri gerektiği, borçlar hukukunun hangi temel prensibini ifade eder?

A) Subjektif iyiniyet
B) Eşitlik ilkesi
C) Ahde vefa ilkesi
D) Emprevizyon(öngörmezlik) teorisi
E) Değişmezlik ilkesi


2. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizlerin yasal temsilcilerinin izniyle dahi yapamayacakları hukuki işlemlerdendir?

A) Satım sözleşmesi
B) Kira sözleşmesi
C) Bağış alma
D) Kefil olma
E) Siyasi parti üyesi olma


3. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarındandır?

A) Uluslararası antlaşmalar
B) Örf ve adet
C) Yönetmelikler
D) Mahkeme içtihatları
E) Mevzuat


4. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi savaş, sıkıyönetim, seferberlik ve olağanüstü hallerde dahi kısmen ya da tamamen dokunulamayacak hak ve hürriyetlerden biridir?

A) Özel hayatın gizliliği
B) Manevi bütünlük
C) Haberleşme hürriyeti
D) Kişi hürriyeti
E) Kişi güvenliği


5. 1982 Anayasası’na göre, kanunların Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on beş gün içinde yayımlar.
B) Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte on beş gün içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.
C) Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır.
E) Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa dahi, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderemez.


6. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin Anayasa Mahkemesi’ne üye seçiminde bir etkisi söz konusu değildir?

A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B) Yargıtay
C) Yükseköğretim Kurulu
D) Askeri Yargıtay
E) Sayıştay


7. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim sisteminin olumsuz yönlerinden biri değildir?

A) Yöresel hizmetler etkili sunulamaz.
B) Demokratik değildir.
C) Mali denetimi zordur.
D) Bürokrasiyi artırır.
E) Zaman kaybı ve kırtasiyecilik fazladır.


8. I. İl genel meclisi
II. Başbakan
III. Belediye meclisi
IV. Köy derneği
V. İl idare kurulu

Yukarıdakilerden hangileri doğrudan halk tarafından seçimle göreve gelir?

A) I ve III
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, III, IV ve VÇÖZÜMLER;

1. Geçerli bir sözleşme kurulduktan sonra temel ilke sözleşmeye bağlılıktır. Sözleşme şartları sonradan değişse dahi temel prensip, sözleşme yapılırken kararlaştırılan yükümlülüğe(borca) sadık kalınmasıdır. Bu temel ilkeye “ahde vefa” ilkesi denilir. Sözleşmeler uyarlanırken uygulanır. (Cevap: C)

2. Sınırlı ehliyetsizler ayırt etme gücü yerinde olan fakat ya ergin olmayan ya da medeni kanunda sayılı nedenlerle kısıtlı olanlara denir. Bunların yaptıkları işlemler tek taraflı bağlamazlık yaptırımına tabidir. Yani kural olarak yasal temsilcilerinin izniyle geçerli olur. Ancak sınırlı ehliyetsizler yasal temsilcilerinin izniyle dahi kefil olamazlar, vakıf kuramazlar ve bağış yapamazlar. (Cevap: D)


3. Hukukun bağlayıcı kaynakları: Birincil başvurulması gerekenler mevzuat yani yazılı olanlar ve ikincil başvurulması gereken örf ve adet hukukudur. Mahkeme kararları
(içtihat) ve bilimsel görüşler ise yardımcı kaynaklar arasındadır. (Cevap: D)


4. Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde dahi savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. (Cevap: B)


5. Anayasaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.

E seçeneğinde ise Meclis geri gönderilen kanunda değişiklik yapsa dahi Cumhurbaşkanının kanunu tekrar geri gönderemeyeceği belirtilmiştir. (Cevap: E)


6. Anayasa Mahkemesi on bir asıl ve dört yedek üyeden kurulur. Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asıl üyeyi ise Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asıl ve bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer. Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile üst kademe yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemesine asıl ve yedek üye seçilebilmeleri için, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş veya öğrenim kurumlarında en az on beş yıl öğretim üyeliği veya kamu hizmetinde en az on beş yıl fiilen çalışmış veya en az on beş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır. (Cevap: A)


7. Merkezi idarede yer alan kuruluşların kendilerine ait bağımsız bütçeleri olmadığı için mali denetimleri yerel yönetimlere göre daha kolaydır. (Cevap: C)


8. İl genel meclisi yerel yönetim olan il özel idaresinin karar organıdır. Doğrudan halk tarafından seçimle gelir. Belediye idaresi yerel yönetim olan belediye idaresinin karar organıdır. Doğrudan halk tarafından seçimle gelir. (Cevap: A)Uyari

:destek:
Eğt. Yazar ve Uzm. Eğt.

ALİ KOÇ

https://www.facebook.com/AliHocaFunClub


Hızlı Menü:


Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi